வார்த்தை

வார்த்தை
கூரிய ஓர் வாளைவிட
கூரிய ஓர் வார்த்தை பலம் !
கூடுமட்டும் வார்த்தை காக்க
கூடுமுந்தன் வாழ்வில் நலம் !
வாளினாலிவ் உடலில் துன்பம்
வார்தையினாலிவ் வாழ்வே துன்பம் !
வரம்புடைய வார்த்தையினால்
வாழ்வினிலே சேரும் இன்பம் !
ஒரு வார்த்தை உரைத்திடினும்
உயர்வு எனின் உலகை ஆளும் !
தவறான வார்த்தை எனின்
தரமிழந்து தரணி மாளும் !
ஆதலினால் வார்த்தையினை
அளந்து நீங்கள் பேசிடுவீர் !
காதலினால் பேசுதற்போல்
கண்ட வார்த்தை விட்டிடாதீர் !
                            மதன். சு
                            சேலம்
Tags: 

Leave a Reply