முன்னாள் கணக்குப் பிள்ளை முனுசு வஃபாத்து

ந‌ம்மூர் ப‌ள்ளிவாச‌ல் முன்னாள் க‌ண‌க்குப்பிள்ளை ஜ‌னாப் முனுசு வ‌ஃபாத்து,காக்கூரில் இன்னாலில்லாஹி வ‌ இன்ன‌ இலைஹி ராஜிஊன்

Info. Asandeen
Sent from Jahangir A iPhone 00971555329180 (U.A.E).

Tags: , , ,

Leave a Reply