முதுமை

மறுமை முகவரிகள்

காண்பதற்குப் போடப்படும்
முகவரிகள் முதுமை
-அதிரை   கவியன்பன் கலாம், அபுதாபி

 

Tags: 

Leave a Reply