மின்னூல்

மனிதன்: மனம், உடல், சூழ்நிலையின் தலைவன் – ஜேம்ஸ் ஆலன் – சே.அருணாசலம்

Man: King of Mind,Body and Circumstance (1911)

James Allen

மனிதன்: மனம், உடல், சூழ்நிலையின் தலைவன்  (2013)

ஜேம்ஸ் ஆலன்

Cover Image

(தமிழில் சே.அருணாசலம் )

மின்அஞ்சல்முகவரி: arun2010g@gmail.com

மூலங்கள் பெற்றது

GNUஅன்வர்

அட்டை படம்

மனோஜ் குமார்

உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0

உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.

மின்னூல் வெளியீடு : http://FreeTamilEbooks.com

 

பதிவிறக்க*

http://freetamilebooks.com/ebooks/man-king-of-mindbody-and-circumstance-tamil/

Tags: 

Leave a Reply