மக்கள் உரிமை

எண் 7 வடமரைக்காயர் தெரு
சென்னை – 600 001
Tel : 2524 1200 / 2524 7824
Fax : 2522 3868
E-mail : makkalurimai@yahoo.com
makkalurimai@gmail.com

Leave a Reply