ப்ளாக் தொடங்குவது எப்படி?

FreeTamilEbooks.com தளம் தனது 5 – ஆவது கட்டற்ற மின்னூலை வெளியிடுகிறது.

நூல் பெயர் : ப்ளாக் தொடங்குவது எப்படி?

ஆசிரியர் : அப்துல் பாசித்
வகை: 

பதிவிறக்கம் செய்ய :
http://freetamilebooks.com/ebooks/how-to-create-blog/

தமிழ் மின்னூல்களைப் படிப்பது எப்படி?
http://freetamilebooks.com/how-to-read-tamil-ebooks/

எங்களைப் பற்றி;
http://freetamilebooks.com/about-the-project/

இந்ந திட்டத்திற்கு உதவ tshrinivasan@gmail.com க்கு எழுதவும்.

Tags: ,

Leave a Reply