பனிப் பரல்கள்

பனிப் பரல்கள்

 

புள்ளியாய் இறைத்த

.. பூம்பனிக் கூளங்கள்

வெள்ளியாய் நிறைத்த

.. வெண்மணிச் சோளங்கள்

 

 

கண்மூடித் தெளித்த

.. கண்ணாடித் தூவல்கள்

விண்மூடித் துளிர்த்த

.. வேடிக்கைச் சீவல்கள்

 

பால்நிலாச் சிட்டின்

.. பருவமென் முட்டைகள்

வேனிலாத் திட்டின்

.. விடியல் கண் மொட்டுகள்

 

இரவெலாம் சிந்தும்

.. இளநீரின் முத்துகள்

பரவலாய் முந்தும்

.. பரல்மணி வித்துகள்

-அதிரை கவியன்பன் கலாம், அபுதாபி

Tags: ,

Leave a Reply