“நிறங்கள் – அல்லாஹ்வின் வர்ணக்கலை : ஹாரூன் யஹ்யாவின் தொகுப்புகள்”

ஹாரூன் யஹ்யாவின் “அல்லாஹ்வின் வர்ணக்கலை” (Artistry of Allah) என்ற ஆங்கிலத் தொகுப்புகளை தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியான முழுத்தொகுப்பு.

ஆக்கம் : தமிழ்பயான்.காம்


 

Tags: , ,

Leave a Reply