நாயகம் எங்கள் தாயகம்

நாயகம் எங்கள் தாயகம்
–வலம்புரிஜான்
கடலுக்குக் கிளிஞ்சலின் கடிதம் !
இறைவனே !
ஒட்டகத் திமிலாய்
உயரம் காட்டும்
எனது
வீக்கத்தை
இடித்துப் போடுகிறேன்!
நத்தையைப்போல்
ஓட்டுக்குள்ளே என்னை
ஒடுக்கிக் கொள்கிறேன் !
நாக்கு உரிக்கப்படாத
மைனாவின்
உள் நாக்கைப்போல்
மௌனமாக இருப்பேன்.
வைகறையைப் பாடும்
வானம்பாடியைப் போல
உன்னையே பாடுவேன் !
————————-
Tags: ,

Leave a Reply