துபாய் தமிழ்ச் சங்க 10 ஆம் ஆண்டு விழா மலர்க்குழுவில் முதுவை ஹிதாயத்

2011 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற துபாய் தமிழ்ச் சங்கத்தின் 10 ஆம் ஆண்டு மலர்க்குழுவில் முதுவை ஹிதாயத்

 

DTSSouvenircommittee

Leave a Reply