டிசம்பர் 12, சென்னையில் இலவச கருத்தரங்கு

                               

                           

                                           IAS Examinations 2015

                   FREE  SPECIAL SEMINAR

 

 

              Date & Time           :   12-12-2014 Friday at 10 am

              Venue                     :   S-IAS Academy,

                                                  32/375, Arcot Road,

 

                                                        Near Kodambakkam Bridge/ Mosque

 

                                                  Kodambakkam, Chennai-600024.

              Presided by           :   Prof. Dr. Semumu. Mohamadali, M.A., Ph.D.,

              Welcome by           :   Prof. Dr. S. Mathuram Selva Raja, M.A., Ph.D.,

              Special Lecture by:   Major General

                                                V. Sadasivam, I.P.S.,

                                                  (Board Member, Dept. Of Post, Govt. of India)

 

                                   ………………All are welcome…………………...

  Contact: 9840633500

Tags: , , ,

Leave a Reply