கல்வி

கல்வியானது மேன்மையானது,
கல்வியானது உன்னதமானது…
கல்வியானது  மேன்மையானது

கற்றவர்கள் செல்லுமிடம் சிறப்பு ஓங்குமே
கல்லாதார் காணுமிடம் காரிருள்தானே
தோண்ட தோண்ட நீரூற்று வருவது போலே
கற்க கற்க அறிவூற்று பெருகி ஓடுமே
                              [கல்வியானது]
கல்வியினை கற்றதனால் செல்வந்தராவார்,
கல்லாதவர் பணமிருந்தும் ஏழைபோலாவார்
செல்வத்திலே சிறந்த செல்வம் கல்வி செல்வமே,
மற்றதெல்லாம் அற்ற குளத்தில் அரு நீர் போலே!
                               [கல்வியானது]
கற்றவர்கள் உயிரின் உயர்ந்த ஜீவன்கள் தானே,
கல்லாதார் இருந்தும் இல்லா  இறந்தவர் தானே,
கற்றதனால் குருடருமே கண்ணுடையோரே
கல்லாதார் கண்ணிருந்தும் கபோதிகள் தானே!
                                 [கல்வியானது]
கற்றதுவும் கையளவு ஆகும் கல்வியே
கல்லாதது கடளவு கற்க வேண்டுமே,
தண்ணீரை அருந்தி விட்டால் தாகம் தனியுமே
கல்வி அதை கற்க கற்க தாகம் கூடுமே
                                  [கல்வியானது]

Tags: 

Leave a Reply