என் விருப்பம்

என் விருப்பம்
பார்முழுதும் அமைதித்தென்  றல்வீச  விருப்பம்;
 பகையென்னும் புயற்காற்று நீங்கிடவே  விருப்பம்;
 கார்முகிலும் மும்மாரிப்  பொழிந்திடவே விருப்பம்;
 காடுகளும் அழியாமற் காற்றுவர விருப்பம்;
பசுமையெனும் தாய்மையைநான்  காத்திடவே விருப்பம்;
 பயிரெங்கும் இயற்கையுரம்  தழுவிடவே  விருப்பம்;
 பசுமரத்தா  ணியாய்மரபும்  நினைவிருக்க  விருப்பம்;
 பைந்தமிழில் காவியங்கள் படைத்திடவே  விருப்பம்
முழுசுகமும் உடல்மீது  முத்தமிட  விருப்பம்;
 முயற்சிகளால் வாய்ப்புவாசல் திறந்திடவே விருப்பம்;
 எழுதுவதும் எட்டுதிசை  எட்டிடவே விருப்பம்;
 எல்லார்க்கும் உதவிடவே  என்கரங்கள்  விருப்பம்;
கண்ணியமாய்  மூத்தோரை  மதித்திடவே  விருப்பம்;
 கற்றோரின்  காலடியில்  சுற்றிநிற்க  விருப்பம்;
 புண்ணியங்கள் செய்வதனால் தீங்கொழிய விருப்பம்;
 புவியெங்கும் பூமனங்கள் வாழ்ந்திடவே விருப்பம்
மதம்மொழியால்  பிரியாத  என்நாடு விருப்பம்;
 மாணவர்கள் சாய்க்கடையில் வீழாமை விருப்பம்;
 நிதம்நடக்கும் வன்முறைகள் இல்லாமை விருப்பம்;
 நீதிகளும் எல்லார்க்கும் ஆகத்தான் விருப்பம்;
மண்ணகத்தில் உள்ளவற்றின் மனங்கவர விருப்பம்
மண்ணுக்குள் சென்றபின்னும் புகழ்மணக்க விருப்பம்;
விண்ணகத்தின் வானவர்கள் குடில்புகவே விருப்பம்;
வீணாகும் காலங்கள் முறைப்படுத்த விருப்பம்;
பெற்றோரை மதிக்கின்ற பிள்ளையாக விருப்பம்
பிள்ளைகளும் பெற்றோரை மதித்திடவே  விருப்பம்;
சுற்றத்தார்  விலகாமல் சூழ்ந்திருக்க விருப்பம்
சுவனமாக  வீட்டைத்தான் காணுதலில் விருப்பம்
 அதிரை”கவியன்பன்” கலாம்.துபை
Tags: 

Leave a Reply