இரண்டும் ஒன்றல்ல

இரண்டும் ஒன்றல்ல
உடல் கொதித்தால்
உண்டாவது வியர்வை
இதயம் கொதித்தால்
உண்டாவது கண்ணீர்
சுவையும் ஒன்றுதான்
நிறமும் ஒன்றுதான்
என்ற போதிலும்
இரண்டும் ஒன்றல்ல
ஏன் தெரியுமா?
வியர்வை…இ
அது ஆக்கும் தன்மையுடையது
அழும் கண்ணீர் …இ
அது அழிக்கும் தன்மையுடையது
வியர்வையை வரவேற்போம்
வெறும் கண்ணீரை
விரட்டியடிப்போம்.

முதுவை சல்மான்
ரியாத்

Leave a Reply