அரும் ம‌ல‌ர் வாச‌ வாழ்த்துக்க‌ள்!

அரும் ம‌ல‌ர் வாச‌ வாழ்த்துக்க‌ள்!
 
                    உல‌க‌ம் போற்றும் உப‌வாச‌ம்,
                                             உத்த‌ம‌த் த‌ன்மையை உருவாக்கும்!
                 விலைக‌ள்  இல்லா  ந‌ன்மைக‌ளை,                                                வாரி  வ‌ழங்கி  ந‌ல‌மாக்கும்!
 
                 தாக‌ம்  ப‌சியைத்  த‌ன்ன‌ட‌க்கித்,
                                             த‌லைவ‌ன்  க‌ட‌மை  நிறைவேற்றி,
                 வேக‌ம்  கொண்டு  க‌ட‌மைக‌ளை                                             விதைத்த‌  முதுவை  முஸ்லிம்க‌ளே!
                                      அருளும் பொருளும் உண்டாக‌!
                                     
                                              அழ‌கிய‌ சுவ‌ர்க்க‌ம் உண்டாக‌!
                                      க‌ருணைக் க‌ட‌லாம் அல்லாஹ்வின்
   
                                              க‌னியும் இனிமை உண்டாக‌!
                                      இருக‌ர‌ம் ஏந்தி வாழ்த்துகிறேன்!
  
                                              இத‌ய‌ம் நிறைந்து வாழ்த்துகிறேன்!
                                      அரும்ம‌ல‌ர் வாச‌ வாழ்த்துக்க‌ளை!
  
                                              அனைவ‌ரும் பெற்று வாழிய‌வே!
 
 
        அன்புட‌ன்                                                                                                                         
        அஹ்ம‌த் ப‌ஷீர் சேட் ஆலிம்
        முதுகுளத்தூர்-623 704
 
 *************************************************************************************************************************************************
 
Residence:Hazrath Sait Alim Sahib
No. 44, Aliyar Street, Mudukulathur Post-623 704,
Ramanathapuram Dist, Tamilnadu.
Phone: 0091 4576 222533 – Cell : 0091 9443610495
************************************************************************************************************************

Leave a Reply