அமீரகத்தில் மழை!!!!!

அமீரகத்தில் மழை!!!!!
—––-–—–––————–

தூறும் மழைதான் துயரம் துடைக்கும்

மீறும் பிழையால் மிதமும் உடைக்கும்

இடைமழை வரம்தரும் இயல்பில் நல்லதாம்

அடைமழை நகரம் அழிப்பதில் தொல்லைதாம்

முகிலும் முகிலும் மோதிடும் வேளையில்

திகிலும் மிகைத்திடும் திகில்தான் சூழுமே

சூறைக் காற்றுச் சுழலும் சொந்தம்

பாறை மேலே படரும் சந்தம்

உயிர்களும் மழையை உயிராய் எண்ணும்

பயிர்களும் மழையை பசியா(ற) உண்ணும்

வானம் அழுது வடித்து வழியும்

ஈனம் பொழுதில் இடிந்து ஒழியும்

நிலத்தை மழைத்துளி நெகிழ்ந்து நிறைக்கும்

நலத்தை விதைத்திட நிலமும் சிரிக்கும்

மண்ணில் மழைத்துளி மலரும் வாசனை

எண்ணி மகிழ்வதால் இனிமை வீசுமே

பஞ்சமும் நாட்டில் பரந்துள பசியும்

அஞ்சியோர் வாழ்வில் அல்லலும் மசியும்

ஆற்றின் ஓட்டம் அழகுற நண்பன்

சேற்றில் நாட்டும் செயலில் வம்பன்

கடலின் நீரால் கருவாய்ப் பிறந்தான்

திடலின் சேறால் திருவாய்ச் சிறந்தான்

பிறந்த கடலில் பின்னர் மீட்சி

சிறந்த வாழ்வியல் செப்பும் சுழற்சி

அதிரை”கவியன்பன்”கலாம்,அபுதாபி

Tags: ,

Leave a Reply